test

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze za 2021r.

Kolejna kadencja za nami.  29 czerwca 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.

Przedstawiona sprawozdania z działalności Zarządu, finansowe i Komisji Rewizyjnej, które zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zebranych. Udzielono absolutorium 

działającemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Wybrano nowy zarząd, który następną kadencję będzie działał w nie zmienionym  dotychczasowym składzie:

Prezes  Maria Borowiecka

Wiceprezes Jadwiga Doroz 

Skarbnik Kazimiera Misiak

Sekretarz Barbara Kozłowska

członek  Cecylia Tomal.

Na koniec Pani Prezes przedstawiła plan pracy na rok bieżący.

zdjęcia facebook amazonki kraków