test

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

Krakowskie Towarzystwo Amazonki informuje, że w dniu29.06.2021r o godz. 17.00  w Krakowie w klubie „Amazonki” przy ul. Garncarskiej 9 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze za rok 2021

      Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Uchwał
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej i Uchwał    stwierdzającego prawomocność zebrania
 6. Sprawozdanie Zarządu KTA z działalności finansowej i merytorycznej za    2021r. i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KTA za 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia     absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej KTA za 2021r.
 8. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. Sprawozdanie komisji Mandatowej z wyników głosowania
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa KTA i pozostałych członków Zarządu  oraz członków Komisji Rewizyjnej
 11.  Przedstawienie propozycji planu pracy na rok 2022 – podjęcie uchwał.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

     ZAPRASZAMY -  Zarząd KTA

  (Obecność Członkiń obowiązkowa)